CFGS Educació Infantil

Educació Infantil

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra amb especialització  en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col.laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Informació CFGS Educació Infantil

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1617 hores al centre docent.
383 hores al centre de treball.

De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00h

Móduls Professionals

Primer Curs
MP1 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social (UF1)
MP2 Didàctica de l’educació infantil (UF1 i UF2)
MP3 Autonomia personal i salut infantil (UF1, UF2 i UF3)
MP4 El joc infantil i la seva metodologia (UF1)
MP5 Expressió i comunicació (UF1, UF2 i UF4)
MP6 Desenvolupament cognitiu i motriu (UF1, UF2 i UF4)
MP7 Desenvolupament socioafectiu
MP8 Habilitats socials (UF1)
MP10 Formació i orientació laboral
Segon Curs
MP1 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social (UF2)
MP2 Didàctica de l’educació infantil (UF3, UF4 i UF5)
MP3 Autonomia personal i salut infantil (UF4 i UF5)
MP4 El joc infantil i la seva metodologia (UF2, UF3 i UF4)
MP5 Expressió i comunicació (UF3, UF5 i UF6)
MP6 Desenvolupament cognitiu i motriu (UF3 i UF5)
MP8 Habilitats socials (UF2)
MP9 Primers Auxilis
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
MP12 Projecte d’atenció a la infantesa

MP13 Formació en centres de treball
383 hores de Pràctiques a l’Empresa.

Tècnic/a Superior en Educació Infantil

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

  • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), sota la supervisió d’un mestre o una mestra, en institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals i en centres de titularitat privada.
  • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants en situació de risc social o en mitjans de suport familiar, sota les directrius d’altres professionals.
  • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.