CFGS Automatització i Robòtica industrial

Automatització i Robòtica industrial

Aquesta titulació està orientada a donar solucions en la instal·lació, el muntatge i la reparació d’instal·lacions elèctriques de tot tipus. Els tècnics en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques estan capacitats per assolir els coneixements necessaris dels nous productes i sistemes elèctrics i automàtics, i, per tant, poden atendre les incidències derivades en la creixent utilització de l’energia elèctrica en els àmbits domèstics, industrials i comercials.

Informació CFGS Automatització i Robòtica industrial

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1617 hores al centre docent.
383 hores al centre de treball.

De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00h

Móduls Professionals

Primer Curs
MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
MP2 Sistemes seqüencials programables
MP3 Sistemes de mesura i regulació
MP4 Sistemes de potència
MP5 Documentació tècnica
MP6 Sistemes programables avançats
MP10 Informàtica industrial
MP11 Formació i orientació laboral
Segon Curs
MP7 Robòtica industrial
MP8 Comunicacions industrials
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial.
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora
MP13 Projecte d’automatització i robòtica industrial

MP14 Formació en centres de treball
383 hores de Pràctiques a l’Empresa

Tutoria

Tècnic/a Superior en Automatització i Robòtica Industrial

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

 • Cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador o verificadora d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en un taller electromecànic.
 • Tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials.
 • Tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.