Estratègia digital de centre

EDC

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Estratègia digital de centre

 • ENQUESTA SELFIE:

A principis de novembre vam passar l’enquesta a 3 agents del centre: equip directiu, professorat i alumnat de les 3 etapes (ESO, Batxillerat i Cicles). L’enquesta ens ha mostrat  resultats sobre diferents àrees de treball en les quals haurem d’incidir més o menys.

Les àrees analitzades són:

– Lideratge: L’enquesta ens ha mostrat que tenim molt camí a recórrer. Hem estat més crítics com a equip directiu, però el professorat s’ha valorat més positivament.

– Col·laboració i xarxa: En l’apartat de compartir experiències amb altres centres o docents també hem de millorar. El curs 21-22 vam començar a treballar en xarxa i aquest any 22-23 continuem millorant en aquesta línia.

– Infraestructura i equipaments: Com a centre el tema de la protecció de dades i l’accés a internet per part de tots els agents implicats és molt positiu, i el que queda per millorar és algun tema d’equipaments i renovació d’aquests.

– Desenvolupament professional: Els docents fa dos anys que treballen en la millora de la competència digital, però encara queden aplicar molts aprenentatges i programes al dia a dia de l’aula.

– Pedagogia (suport i recursos): El centre disposa de prou recursos digitals; té el seu propi EVA i mitjans de comunicació efectius, per tant en aquest aspecte la valoració és molt positiva.

– Pedagogia (implementació a l’aula): El centre està en procés d’anar incorporant activitats i projectes més digitals. És una tasca en què s’ha anat millorant darrerament, però encara queda camí per fer.

– Pràctiques d’avaluació: Els resultats no han estat gaire satisfactoris perquè fins ara l’avaluació no contemplava les eines digitals. Amb els nous cursos i aprenentatges per part del professorat, s’està millorant en aquest aspecte.

– Competències digitals de l’alumnat: En aquest apartat queda marge de millora, tot i que les valoracions són força positives i el professorat valora més positivament les competències que internament els alumnes tenen sense ser-ne conscients.

 

 • ENQUESTA FAMÍLIES:

90 famílies del centre van contestar l’enquesta. El nivell d’estudis contempla la globalitat dels nostres alumnes:

El 65% de les persones que contesten són d’ESO, però cal tenir present que això també es correspon al gruix de l’alumnat del centre.

Vam fer 3 blocs de preguntes:

 • Divulgació digital
 • Organització digital
 • Formació.

Divulgació digital:

Les famílies ens diuen que segueixen les xarxes socials en un 75%. Les xarxes més seguides són Instagram i Facebook.

També destaquem que les famílies fan un bon ús de la plataforma de comunicació de l’escola, Clickedu i que valoren la comunicació que hi veuen.

Volem destacar que les famílies ens diuen en un 45% que tot sovint visiten la web del centre, però un 34,4 % diuen que gairebé mai hi entren. Aquí destaquem que les notícies setmanals s’envien al correu en un butlletí setmanal, que les famílies sí que obren.

La majoria de famílies indiquen que entren a la web mitjançant el mòbil, cosa que ens fa plantejar el disseny d’aquesta per a aquest format.

Tant alumnes com famílies manifesten que són coneixedors i saben fer funcionar els recursos digitals que utilitzem al centre, però sorprenentment ens manifesten que no saben que l’entorn EVA és el Clickedu.

 

Organització digital 

La nostra escola no té problemes de la utilització de dispositius digitals a casa ja que en un 90% dels casos els nostres alumnes tenen dispositiu propi per fer les tasques.

Els pares, en un 95,6% utilitzen la plataforma Clickedu o saben com accedir-hi. Tot i que diuen que no és una plataforma senzilla d’utilitzar, en un 90% han estat capaços de consultar assistència, butlletins, observacions, etc.

 

Formació digital

Quan els alumnes entren per primer cop al centre, signen la normativa d’ús dels dispositius digitals per a ús escolar, però després els pares manifesten que no saben on anar a buscar aquesta normativa en cas necessari.

Per altra banda, tant pares com alumnes coincideixen que consideren que tenen una bona formació digital per fer les tasques lectives.

Vam preguntar també a les famílies si necessitaven formació digital d’algun tipus i les dues més triades van ser l’addicció a les noves tecnologies i la seguretat a la xarxa. Quan al tema de la seguretat a la xarxa, vam preguntar a les famílies si coneixien les eines de control parental i en un 70% ens diuen que no les feien servir o bé n’eren desconeixedors. Pel tema de l’addicció vam demanar a les famílies si tenien dificultat per controlar les pantalles dels seus fills i ens van dir en un 40% que no tenien dificultats.

 1.  Documentar la cultura digital  de centre per facilitar la gestió i comunicació amb la comunitat educativa.
 2. Aconseguir la integració curricular de les eines digitals per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 3. Desenvolupar i implementar el desplegament curricular de la competència digital per facilitar-ne l’avaluació.
 4. Aprofundir en l’ús de la plataforma Clickedu per millorar la comunicació amb les famílies.
 5. Millorar l’acolliment digital de les famílies per controlar els usos digitals dels seus fills.

L’estratègia digital s’avaluarà en 3 moments diferents:

Cultura digital

El centre ha desenvolupat una normativa específica sobre de l’ús dels telèfons mòbils. Aquesta normativa forma part de les NOFC del centre.

L’adjuntem a continuació.

NOFC completes març 2024

També hem desenvolupat un pla d’acollida digital per a l’alumnat per a treballar els temes importants amb ells.

Pla d’acollida digital alumnat_EDN24_25

 • Actualització de la web del centre.
 • Llistat de recursos materials i virtuals pel desplegament de l’estratègia digital de centre.
 • Pla digital d’acollida del professorat.
 • Pla digital d’acollida de l’alumnat de 1r d’ESO.
 • Actualització normativa de telèfons mòbils.
 • Recull de cultura digital de centre per facilitar l’accés a tots els recursos per a professorat, alumnat i famílies.
 • Actualització manual bàsic de famílies Clickedu.
 • Reunió de tutors amb informació sobre Clickedu.
 • Informació a claustre sobre l’estratègia digital.
 • Treball pedagògic de bones pràctiques digitals.
 • Formació del professorat en l’àmbit digital.
 • Entrega del correu corporatiu a l’alumnat d’ESO.
 • Realització de xerrades amb experts.
 • Creació del barem digital per a l’alumnat d’FP.
 • Hem facilitat a les famílies un manual per al control parental dels dispositius mòbils dels seus fills.
 • Treball digital amb els alumnes en els Bons dies