Francès

FRANCÈS

La proposta educativa en llengües que fa l’EDN no es limita a la llengua anglesa: el centre proposa una formació en llengua francesa com a segona llengua estrangera. Es tracta d’un ensenyament de caràcter optatiu que abraça els quatre cursos de la secundària, i que té per objectiu principal assolir com a mínim el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Es tracta d’un nivell llindar de l’idioma, que els permetrà fer-se entendre de manera essencial en francès, i que els permetrà continuar, si ho volen, al 3r curs de l’EOI i obtenir el Certificat Bàsic.

Els cursos es focalitzen en l’aprenentatge comunicatiu, basat en textos orals i escrits reals, amb el propòsit d’acostar-se al màxim a una realitat lingüística propera al nostre context i segons els interessos dels alumnes. Així mateix, i com que no hi ha aprenentatge lingüístic que no s’acompanyi d’una coneixença cultural, a 3r d’ESO es preveu fer un viatge a una ciutat francesa perquè puguin posar en pràctica els coneixements adquirits i conèixer el veí del nord.