Política de qualitat i transparència

L’escola Diocesana de Navàs vol oferir un servei educatiu de qualitat i amb  qualitat, amb la finalitat de formar persones responsables, compromeses amb la societat que ens envolta i que siguin capaces de desenvolupar-se amb eficàcia i eficiència. La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu. Per fer-ho l’escola

 • Desenvolupa una acció conjunta entre pares, professors i alumnes que comparteixen un projecte educatiu fonamentat en el Caràcter Propi del Centre.
 • S’educa en valors, fent un acompanyament personal, amb una atenció especial als alumnes amb més dificultats
 • Manté els seus serveis en la qualitat i rigor, manté actualitzats els mitjans tècnics i materials i promou la formació continuada del seu personal.
 • Potencia mecanismes de col·laboració i participació i promou la relació amb les institucions i amb el teixit empresarial.
 • La Direcció del centre promou la implantació, el manteniment i la millora continuada del Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma UNE-EN–ISO 9001, com a norma bàsica per respondre a les necessitats dels nostres clients.Els principis bàsics de la política de qualitat són:
  1.- La satisfacció dels clients, el respecte als altres i la millora contínua integren els valors del centre.
  2.- El compliment dels requisits de pares, alumnes i organismes oficials corresponents es converteix en una prioritat del nostre servei.
  3.- L’atenció al client ha de ser excel·lent, amb efectivitat i eficàcia, basada en el tracte individualitzat i una pedagogia en la qual l’alumne sigui el nucli fonamental. A més, ha de contemplar el valor de l’aprenentatge a través del treball en equip com a factor clau en el desenvolupament intel·lectual, tècnic i personal dels alumnes.
  4.- La realització personal i professional dels nostres docents. Per aquest motiu és objectiu prioritari en la gestió del Centre la formació continuada del professorat.
  5.- Un estil metodològic flexible que s’adapti als objectius particulars i necessitats formatives de cada moment, programa i situació educativa.
  6.- Una Direcció que dóna i rep informació, i és accessible als suggeriments
  i propostes de millora de tot l’equip humà del Centre per afavorir la millora contínua a tots els nivells de l’Escola Diocesana de Navàs
  7.- L’acció tutorial i d’orientació, que vetlla tant per la formació acadèmica com per la formació humana dels nostres alumnes.
  8.- Un model educatiu que combina diferents tècniques de seguiment personalitzat i control de resultats que permeten assegurar el ple desenvolupament de l’alumnat. L’avaluació és un mitjà per garantir
  la qualitat de la formació dels alumnes.
  9.- Orientació i atenció individualitzada per part dels professors a aquells alumnes que ho necessiten, amb una dedicació complementària si s’escau.
  10- Activitats complementàries i extraescolars que van més enllà de l’activitat estrictament docent, com poden ser visites culturals, a empreses, conferències, convenis de pràctiques etc.
  11- La direcció es compromet a:
  a) Proporcionar els recursos necessaris per implantar la millora continuada del Sistema de Gestió de la Qualitat.
  b) Establir objectius i indicadors de Qualitat de processos, fer-ne el seguiment i revisar-ho periòdicament.
  c) Potenciar els equips de millora com a fonament de la millora continuada del Sistema de Qualitat.
  d) Divulgar la política de qualitat entre els grups d’interès
  e) Fer un esforç per implantar i fomentar les noves tecnologies.
  f) Realitzar les inversions necessàries per dur a terme els processos estratègics, operatius i de suport del Centre.
  g) En base a una planificació estratègica definir uns objectius de Qualitat

12.- La titularitat es compromet a:
a) Participar en la planificació estratègica del centre a curt i llarg termini.

b) Dotar dels recursos necessaris pel centre perquè pugui realitzar la seva activitat lectiva.